LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ KARARI ALABİLMESİ

Ticaret Sicil Portalı
TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HERŞEY

ZÜLKÜF DEMİR - S.M.MALİ MÜŞAVİR / BAĞIMSIZ DENETÇİ

LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ KARARI ALABİLMESİ

Limited şirketlerde, şirketin adresi genel kurulun dışında şirketin yönetim organı olan müdür veya müdürler kurulu kararı ile değiştirilebilir. Konuya ilişkin olarak;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 576’ncı maddesinin “a” bendi uyarınca limited şirketlerin, şirket sözleşmesinde içerik olarak Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yerin bulunması gerektiği, Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi hususu da kanununun 616’ncı maddesinin “a” bendinde Genel kurulun devredilemez yetkilerinden olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda açıklandığı üzere şirket sözleşmesindeki yazılı bulunan şirket merkezinin başka bir merkeze taşınması yani başka bir sicil bölgesine taşınması halinde şirket sözleşmesinde değişiklik yapmak gerekmektedir.  Şirket merkezini aynı sicil bölgesinde olması kaydıyla yapılan adres değişiklerinde şirket sözleşmesinde değişiklik yapmak zorunlu değildir.

Diğer taraftan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 623’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkili oldukları hüküm altına alınmıştır. Şirkette Birden fazla müdürün varlığı halinde, bunların çoğunlukla karar alınacağı, oyların eşitliği halinde başkanın oyu üstün sayılacağı, şirket sözleşmesi ile müdürlerin karar almaları konusunda değişik bir düzenleme öngörebileceği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 624’üncü 3’üncü fıkrasında hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla şirket merkezinin aynı sicil bölgesinde olması kaydıyla yalnız adres değişikliği yapılan durumlarda şirket sözleşmesinde değişiklik yapılması gerekmediğinden sonuç olarak; yukarıda açıklananlardan yola çıkıldığında;

Limited şirketlerde aynı sicil bölgesinde olması kaydıyla yapılan adres değişikliklerinde karar genel kurulun yanı sıra müdürün veya şirkette birden fazla müdürün varlığı durumunda müdürler kurulu tarafından alınması mümkündür. Müdür veya Müdürler Kurulu bu yönde alacakları kararları 19 Aralık 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’inin 11’inci maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca genel kurul toplantı ve müzakere defterine veya ayrıca bir müdürler kurulu karar defteri tutmaları halinde söz konusu müdürler kurulu karar defterine kaydedebilirler.