TESCİLE DAVET VE CEZA

Ticaret Sicil Portalı
TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HERŞEY

ZÜLKÜF DEMİR - S.M.MALİ MÜŞAVİR / BAĞIMSIZ DENETÇİ

TESCİLE DAVET VE CEZA

Ticari hayatta gerçek ve tüzel kişi tacirler işletmelerine ilişkin tescile tabi olgular ve değişiklikleri Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümlerine göre tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler. Bürokratik işleyişte ise bu konuya ilişkin zorlayıcı unsurların yaptırımı ile karşı karşıya gelme durumu asgari düzeydedir. Bir başka ifadeyle gerçek ve tüzel kişi tacirlerce tescil ve ilana tabi hususların kanun ve yönetmeliğe göre yerine getirilip getirilmediğinin takip ve kontrol işlerinin yürütülmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere tescil ve ilana tabi bir olgu veya değişikliğin gerçek veya tüzel kişilerce tescil ettirilmesinden kaçınılmasına ilişkin olarak Tescile Davet ve Ceza konusu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 33’üncü, Ticaret Sicili yönetmeliğinin 36’ncı maddesinde düzenlenmektedir.

Uygulamada; Ticaret Siciline süresi içinde tescil ettirilmeyen olgulara ilişkin olarak Ticaret Sicili Müdürlükleri:

  • Tescil başvurusunda bulunmakla yükümlü kişilere 30 gün içinde tescil başvurusunda bulunmaya veya tescili gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye çağırır.

 

  • 30 günlük süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, mahallin en büyük mülki amiri tarafından (İllerde Vali, İlçelerde Kaymakam) 1.000 Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır.

 

  • Yapılan çağrı üzerine, süresi içinde tescil isteminde bulunulmaması veya kaçınma sebepleri bildirilmiş olmasına rağmen kaçınma sebeplerinin yeterli görülmemesi halinde, durum sicilin bulunduğu yerdeki ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine bildirir.

 

Tescile konu olgunun tescil edilmesi için tescil başvurusunda bulunmaya veya tescili gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etme konusunda tescile davete ilişkin çağrı yönetmeliğin 36’ncı maddesinin 1’inci bendi gereği tescil başvurusunda bulunmakla yükümlü kişilere yapılır.

Mahallin en büyük mülki amiri tarafından tescile davet çağrısı sonucu 30 günlük süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini bildirmeyene verilecek idari para cezası ile cezalandırılacak kişi ile süresi içinde tescil isteminde bulunulmaması veya kaçınma sebepleri bildirilmiş olmasına rağmen kaçınma sebeplerinin yeterli görülmemesi halinde durumun Asliye Ticaret Mahkemesine yapılacak bildirim sonucunda açılacak davaya taraf kişiler yönetmeliğin 22’inci maddesinde belirtilen başvuruya yetkili kişilerdir.