TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU VE İSTEMİN İNCELENMESİ

Ticaret Sicil Portalı
TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HERŞEY

ZÜLKÜF DEMİR - S.M.MALİ MÜŞAVİR / BAĞIMSIZ DENETÇİ

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU VE İSTEMİN İNCELENMESİ

Gerek yeni kuruluş şeklinde bir işletme açılışı olsun gerekse hali hazırda var olan bir işletmenin tescil edilmiş bir hususunun değişikliği (adres, unvan, amaç-konu, pay devri…vb.) olsun ticaret sicil müdürlüklerine tescil kural olarak İSTEM üzerine yapılır. Tescil istemi ilgililer, temsilcileri veya hukuki halefleri tarafından firmanın bağlı oldukları sicil müdürlüklerine yapılır. Tescil işlemi, kesin veya geçici tescile ilişkin olabilir. Kural, tescil işleminin kesin tescile ilişkin olmasıdır. Ancak, yapılan tescil başvurusunda kesin tescili talep edilen bir hususun, bir mahkeme hükmüne bağlı bulunduğu anlaşılır veya ticaret sicil müdürü kesin tescil yapmakta tereddüde düşerse tescil istemi geçici tescile dönüştürülür. Bunun dışında geçici tescil için bir başvuru söz konusu değildir. İlgililer üç ay içinde mahkemeye başvurduklarını veya aralarında anlaştıklarını ispat edemezlerse geçici tescil silinir. Mahkemeye başvurulduğu takdirde, kesinleşmiş olan hükmün sonucuna göre işlem yapılır.

Tescil istemi, mutlaka tescil edilebilir hususlara ilişkin olmalıdır. Hangi hususların tescil edilebilir nitelikte oldukları başta Ticaret Kanunu olmak üzere çeşitli kanunlarda ve Ticaret Sicil Yönetmeliğinde ilgili maddeler altında belirtilmiş olmakla beraber bu nitelikte olmayan hususların tescil edilmeleri mümkün olmadığı gibi, hata neticesi olarak tescil edilmiş olmaları, onlara ticaret sicilinin hukuki etkisinden yararlanma hakkını vermez.

Tescil istemi, dilekçe ile yapılır. Dilekçe sahibi kimliğini ispat etmek üzere zorundadır. Dilekçedeki imza noter tarafından onaylanmışsa ayrıca kimliği ispat etmeye gerek yoktur. Tescil istemi, kural olarak on beş gün içerisinde yerine getirilmelidir. Kanunda aksine hüküm bulunması halinde bu süre uygulanır. Ticaret sicilinin yetki çevresi dışında oturanlar için talep süresi bir ay olarak düzenlenmiştir.

Tescil istemi, yetkili sicil müdürlüğüne yapılır. Yetki, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret sicil müdürlüğündedir. Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubelerinin tescili için başvuru yeri, şubenin bulunduğu yerin sicil müdürlüğüdür.

Sicil müdürü, istemin tescili için kanuni şartların var olup olmadığını resen araştırır. Bu noktada iki ayrı araştırma söz konusudur. Tescil isteminin şekli ve maddi şartları yerine getirip getirmediği araştırılır. Şekli incelemede; istemde bulunulan sicil müdürlüğünün yer itibariyle yetkili olup olmadığı, dilekçe sahibinin istemde bulunma yetkisinin bulunup bulunmadığı ve istemde bulunulan hususa ilişkin belge ve delillerinin sunulup sunulmadığı araştırılır. Bundan sonra maddi incelemeye geçilir. Maddi incelemede; talebin içerik itibariyle tescil edilebilir, gerçeğe uygun, üçüncü kişilerde yanlış izlenimler uyandıracak nitelikte ve kamu düzenine aykırı hususlardan olup olmadığı araştırılır. Sicil müdürü, yaptığı incelemede kanuni bazı şartların eksik olduğunu anlarsa bunları yazı ile ilgiliye bildirir ve bu cihetlerin kanuni şartlara uygun hale getirilmesi veya eksiklerin yahut delillerin tamamlanması için uygun bir süre verir. Verilen süreler sonunda dahi durum, kanuni şartlara uygun hale getirilemez ise tescil talebi ret edilir. Tescil istemi şekli ve maddi şartlar açısından kanuni şartlara uygun bulunursa, “kesin” olarak yerine getirilir.

İlgililer, tescil işlemleri ile ilgili olarak, sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, sicilin bulunduğu yerde ticari ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler ve yanlış olduğuna inandıkları işlemin mahkeme tarafından düzeltilmesini isteyebilirler. İtiraz, kararın tebliğinden itibaren sekiz gün içerisinde yapılmalıdır.

(TTK 27, 28, 29, 30, 32, 34, 40)